Beleidsplan 2017-2022 (PG Creil-Espel)

BELEIDSPLAN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE
CREIL – ESPEL
2017-2022

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Missie en visie
 3. Wie is de gemeente Creil – Espel
  1. Opbouw
  2. Organisatie
  3. Cultuur
  4. Omgeving
 4. 4. Beleid
  1. Pastoraat
  2. Diaconaat
  3. Jeugd
  4. Eredienst
 5. Communicatie
 6. Financiën en beheer

1. INLEIDING

Voor u ligt het beleidsplan 2017 – 2022 van de Protestantse Gemeente Creil – Espel.
De aanleiding voor het opstellen van dit plan is het feit dat er een steunaanvraag door
gemeente Creil – Espel is ingediend vanwege de verwachtte tekorten tot en met het moment van emeritaat van ds. W. Kok in mei 2018. Deze steunaanvraag werd gehonoreerd met als voorwaarde dat er een nieuw beleidsplan ligt van 2017 – 2022 waarin beschreven wordt dat de gemeente vitaal genoeg is om de toekomst aan te kunnen. Na vaststelling van dit plan gaan we onderzoeken hoe we het predikantschap in willen vullen met de meerjarenbegroting (tot 2025) als leidraad.

Een beleidsplan is van belang in deze tijd waarin we ook als kerkgemeenschap maar al te
gemakkelijk het spoor bijster kunnen raken. De tijd dat de kerk vanzelf leek voort te leven is
namelijk allang voorbij. Daar zijn we ons terdege van bewust. Daarom ervaren we dat het
nodig is om de weg die we ook de komende jaren willen gaan, opnieuw verkennen en
vastleggen in dit beleidsplan. We staan echter in een traditie van ruim 55 jaar en die traditie willen we voortzetten. Onze kerken zijn in de beginjaren van 1950 gesticht. Uit alle
windstreken kwamen hervormden en gereformeerden naar de Noordoostpolder met
uiteenlopende opvattingen en tradities. In 1976 zijn de Hervormde Gemeente Creil, de
Hervormde Gemeente Espel en de Gereformeerde kerk Creil-Espel een samenwerkingsverband aan gegaan, wat is uitgegroeid tot een federatief verband eind jaren ‘80. In 2014 zijn we gefuseerd onder de naam Protestantse Gemeente Creil – Espel als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.
Uiteenlopende geloofsbelevingen en opvattingen zorgen er ook in onze tijd voor dat we een
uitgesproken pluriforme gemeente zijn met een bescheiden omvang.
Met één gemeenschappelijk uitgangspunt:
Een open gemeente zijn die geïnspireerd wordt door de Bijbel in Woord en daad.

Dit plan is opgesteld door een stuurgroep die gestart is met een brainstormochtend van de
totale kerkenraad, daarna zijn alle commissies gevraagd hun beleid op papier te zetten. Tot
slot is de gemeente aan het woord gekomen.

2. MISSIE EN VISIE

Missie:
De Protestantse Gemeente van Creil – Espel is een open en gastvrije gemeenschap voor jong en oud die zich laten inspireren door het verhaal van Christus en het voorleven in woord en daad.

Visie:
We zijn een pluriforme gemeente, die haar agenda mee wil laten bepalen door vragen vanuit de omgeving waarin ze staat. Dat betekent dat we meer betrokken willen zijn op elkaar en discussie met jong volwassenen en jeugd willen stimuleren en gebruik maken van hun talenten.
Aandacht voor het omgaan met verscheidenheid is daarbij van belang. Praten over
verscheidenheid is praten over geloven, geïnspireerd door Gods Woord.
Traditie mag vernieuwing niet in de weg staan. Naast het bestaande liedboek ook
modernere muziekvormen en liederen gebruiken die bijdragen aan enthousiasme en elan.
Evenals het gebruik van eigentijdse Bijbelvertalingen.

We willen ons bezinnen op de wijze waarop we kerk willen zijn voor kinderen en een
antwoord zien te vinden op de vraag hoe we geloof en de waarden daarvan op hen willen
overbrengen. Zo willen we een bijdrage leveren aan de saamhorigheid tussen jong en oud
met respect voor de verscheidenheid van geloof en cultuur in de dorpen.

Gastvrijheid komt voort uit het feit dat we gemeenschap van Christus zijn. We
communiceren met de omgeving door te laten zien wie we zijn. Gods Geest laat zich niet in
een gebouw opsluiten. Ontmoetingen met dorpsgenoten en mensen van andere religies zien we dan ook als verrijkend. Voorwaarde daarvoor is dat er in elk dorp een plaats van
samenkomst is.

Bij die omgeving horen ook de andere dorpskerken in Noordoostpolder.
Samenwerking(=geen samengaan) op het gebied van jeugd, toerusting en beroepskrachten
hoort ook op de agenda voor de toekomst. Samen met andere dorpskerken in
Noordoostpolder willen we de samenwerking tussen de dorpen stimuleren en faciliteren om zo “de Godslamp brandende” te houden in elk dorp.

Zoals Jezus naar ons heeft omgezien (en omziet) zo willen wij omzien naar elkaar en naar
mensen in onze straat en dorp. In navolging van Hem willen we een open oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren en armen om ons heen en ver weg.

3. WIE IS DE GEMEENTE CREIL-ESPEL

3.1 OPBOUW

Creil en Espel zijn 2 van de 10 dorpen in de gemeente Noordoostpolder.
Creil is in 1954 ontstaan en Espel enkele jaren later. De Ontmoetingskerk in Creil is in 1957 gebouwd door de Hervormde gemeente, Una Sancta in Espel in 1962 door de
Gereformeerde Kerk Creil – Espel en de Hervormde Gemeente Espel. Dit zijn zowel in Creil als in Espel nog de enige kerkgebouwen. Beide kerken zijn nog elke zondag in gebruik en zijn voorzien van prachtige bijgebouwen. In Espel zijn de bijgebouwen in eigendom van en
worden geëxploiteerd door de Stichting MFC.
In beide dorpen is volop grond beschikbaar voor nieuwbouw. De laatste decennia heeft dat
ertoe geleid dat er, net als in de beginjaren, ook nu mensen vanuit verschillende landsdelen zich bij onze kerken aansloten. Hoewel in aantallen niet groot.
Creil en Espel zijn beiden plattelandsgemeenten: een dorpskern met een groot
buitengebied. Medio 2016 bedraagt het inwonertal van Creil 1650 en dat van Espel 1410.

717 leden zijn op één of andere manier verbonden met de Protestantse Gemeente van
Creil-Espel (peildatum 28-12-2015)

De leeftijdsopbouw daarvan is als volgt:

13 zijn geboren voor 31-12-1929
36 zijn geboren tussen 01-01-1930 en 31-12-1939
95 zijn geboren tussen 01-01-1940 en 31-12-1949
137 zijn geboren tussen 01-01-1950 en 31-12-1959
122 zijn geboren tussen 01-01-1960 en 31-12-1969
69 zijn geboren tussen 01-01-1970 en 31-12-1979
57 zijn geboren tussen 01-01-1980 en 31-21-1989
80 zijn geboren tussen 01-01-1990 en 31-12-1999
77 zijn geboren tussen 01-01-2000 en 31-12-2009
31 zijn geboren tussen 01-01-2010 en 31-12-2016

Het aantal belijdende leden bedraagt 316 terwijl er 339 doopleden zijn. Verder zijn er nog 62 ongedoopte leden.
Zeker meer dan 100 vrijwilligers zijn op één of andere manier actief betrokken bij de kerk.
Per zondag bezoeken in Creil ongeveer 50 à 60 personen de kerk, in Espel zijn dat er
ongeveer 40.
Op feestdagen, Kerk en school- en doopdiensten is dat meer dan het dubbele.

Leeftijdsopbouw Creil Leeftijdsopbouw Espel
0 – 14 jaar 22% 20%
15 – 24 jaar 11% 14%
25 – 44 jaar 26% 26%
45 – 64 jaar 28% 31%
65 en ouder 13% 9%

3.2 ORGANISATIE

In 2016 is er van het model grote/kleine kerkenraad overgegaan op één kerkenraad volgens onderstaande structuur en werkwijze.

Werkwijze

Pastoraal:
De ouderlingen zijn vrijgesteld van het reguliere bezoekwerk. Daarvoor in de plaats zijn de
pastorale medewerkers en bezoekdames tot één groep samengesteld tot (pastorale)
bezoekers die vanaf ingang seizoen 2016/2017 niet meer bevestigd worden. Zij zijn geen
ambtsdragers, en worden in de bevestigingdienst voorgesteld. De tijdsduur van de pastorale bezoekers is open.
Het bezoek wordt beperkt tot de 75-plussers en chronisch zieken. Het aantal te verdelen
over de pastorale bezoekers die naar behoeven 1 of eventueel meerdere keren per jaar deze
personen(echtparen) bezoeken. De groep 65 -75 jarigen in kaart brengen en beoordelen of
uit die groep er behoefte is aan bezoek. De ouderlingen en (pastorale) bezoekers vergaderen 3 à 4 keer per jaar. De ouderlingen zijn er voor crisispastoraat bij rouw en trouw. Dit naast de bezoeken van de predikant bij ziekte, rouw en trouw en op aanvraag. De gemeenteleden worden via het kerkblad “Samen” en de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de namen van ouderlingen en bezoekers en worden verzocht zich bij vragen over pastoraat zichzelf te melden.
In de kerkdiensten een ambtsdrager van dienst introduceren, dit kan dus ook een diaken
zijn. Het kan meerdere keren voorkomen dat er 1 of 2 ambtsdragers per eredienst aanwezig
zijn.

Diaconaal:
Er zijn 2 diakenen per dorp. Daarnaast zijn er diaconale hulpen. Deze 4 diaconale helpers (2 per dorp) kunnen in de praktijk meedoen met de taken als kerstattenties bezorgen bij
ouderen, afkondigingen, collecteren, bij avondmaal zaken klaarzetten, mensen naar voren
roepen bij avondmaal. De diaconie vergadert zo nodig 3 á 4 keer per jaar over het collecterooster, begroting/rekening etc.

College van Kerkrentmeesters:
Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters die lid zijn van de kerkenraad en 2 kerkrentmeesters. In die samenstelling hebben zij hun eigen
vergaderingen over kerkbalans, beheer gebouwen, financiën etc. Alleen de 3 ouderlingkerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad.

Jeugd:
Als contact met en onderdeel van de kerkenraad is er behoefte aan 1 jeugdouderling en een
jeugdcontactpersoon. Deze onderhouden de contacten met de leiding van alle
jeugdactiviteiten. Om deze contacten met beide dorpen goed te laten verlopen is het nodig
om als de jeugdouderling uit het ene dorp komt in het andere dorp een jeugdcontactpersoon te hebben.

Moderamen:
Het moderamen bestaat uit 3 mensen, te weten de predikant, voorzitter en scriba. De
laatste twee zijn vrijgesteld van hum ambtsdragerstaken. De taken van het moderamen
bestaan uit het samenroepen, agenderen en leiden van de vergaderingen; uitvoering van
besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en het afdoen van
zaken van formele of administratieve aard. Voor onderwerpen die meer inhoudelijke
voorbereiding behoeven worden er ad hoc werkgroepjes ingesteld door de kerkenraad.

Het aantal kerkenraadsvergaderingen is vastgesteld op 8 per jaar waarvan één vergadering
bestemd is voor beleidsstrategie.

Samenstelling

De samenstelling van de kerkenraad ziet het er als volgt uit:

Samenstelling kerkenraad Aantal
Ouderlingen 4 (2 per dorp)
Diakenen 4 (2 per dorp)
Ouderling kerkrentmeesters 3 (2 uit Creil 1 uit Espel)
Jeugdouderling 1
Predikant 1
Scriba (diaken) 1
Voorzitter (ouderling) 1
Buiten kerkenraad Aantal
Kerkrentmeesters 2
Pastorale bezoekers 6 á 7 (4 in Creil, 2 á 3 uit Espel)
Diaconale “hulpen” 4 (2 uit Creil en 2 uit Espel)
Jeugdcontactpersoon 1

Er wordt over nagedacht om de ambtsdragers die in 2017 en 2019 aftredend zijn te vragen
om hun termijn met een jaar te verlengen. Zodat er alleen in de even jaren aftredende
ambtsdragers zijn.Op dit moment is er voor 2 diakenen en 1 ouderling kerkrentmeester een overgangstermijn van de oude op de nieuwe situatie.

3.3 CULTUUR.

In tegenstelling tot de dorpen op “het oude land” hebben de inwoners van Noordoostpolder geen gezamenlijke tradities ouder dan 70 jaar. Van Groningen tot in Zeeland en van Achterhoek tot in Noord-Holland kwamen mensen hier naar toe voor een woon/werkplek na de ontginning. In een afspiegeling van de Nederlandse bevolking kwam men hier wonen.

Ook religieus gezien was er sprake van verschillende tradities.
Het betekende wel dat er in de loop der jaren ook momenten waren van afscheid nemen:
Bij het Samen-op-Weg proces voor diegenen die zich aangetrokken voelden tot de
Gereformeerde Bonds signatuur, hetzelfde gebeurde bij discussies over gebedsgenezing en
open avondmaal.
Het maakt het dan ook lastig om de gemeente te typeren, niet in het minst omdat er enige
cultuurverschillen zijn tussen Espel en Creil.
Hoewel we niet groot van omvang zijn bezitten we een veelkleurigheid waardoor we onszelf met recht een pluriforme gemeente kunnen noemen.
In 2015 is er een enquête gehouden bij alle leden in de leeftijd tussen 25 – 45 jaar. Daaruit
kwam naar voren dat men het huidige aanbod voldoende vond, maar dat er wel vernieuwing mocht zijn o.a. zelf een kerkdienst voor deze groep organiseren.

3.4 OMGEVING

Onze gemeente in het dorp
De gemeente participeert in het Interkerkelijk Beraad in Creil en organiseert jaarlijks een
dorpsviering tijdens de feestweek, in Espel is er eveneens bereidheid om in oecumenisch
verband eenzelfde dienst te organiseren. De kerstnachtdienst wordt wisselend in een van de beide dorpen georganiseerd en trekt veel randkerkelijken. De Oost-Europa commissie
organiseert jaarlijks een verkoop van kerststukjes.
Het Interkerkelijk Beraad in Creil organiseert daarnaast nog een drietal oecumenische
diensten.
In de kerkdiensten wordt aandacht gegeven aan en gevraagd voor zieke dorpsgenoten.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden ook de overleden dorpsgenoten
herdacht.
In 2011 heeft de gemeente een dorpsbijbel laten vervaardigen bestaande uit het Nieuwe
Testament met daarin een voorwoord van de burgemeester en kerkenraad. Bij iedere
nieuwe inwoner in Creil of Espel wordt de Bijbel persoonlijk overhandigd door de predikant.

Onze gemeente in de polder
Al 5 jaar participeert de gemeente in het dorpskerkenoverleg, ondersteund door een
medewerker van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Er is inmiddels een gezamenlijke website en een jeugdplatform Noordoostpolder.
Op het gebied van jeugdclub en catechisatie is er een samenwerking met de protestantse
gemeente uit het naastgelegen dorp Rutten.
Vanuit de diaconie ondersteunt de gemeente met de oogstdienst (producten), ook wordt de Stichting Gave bij het asielzoekerscentrum gesteund.
Door middel van de predikant participeert de gemeente in overleggen met de burgerlijke
gemeente.

Onze gemeente in Nederland/de wereld
Vanaf 2012 heeft de gemeente via de diaconie contacten met “Jeugd met een Opdracht” in
Amsterdam en ondersteunen we daadwerkelijk Annemieke Roering.
Verder heeft de gemeente al een jarenlange band met landen in Oost-Europa, met name
Roemenie.
Maandelijks worden er “Amnesty International”-brieven uitgereikt aan de kerkgangers om te ondertekenen en te versturen.
De jeugdclub houdt jaarlijks een “Zipp your Lip”-actie voor projecten in o.a. Zimbabwe.
In december wordt er door de jeugd in samenwerking met de jeugd van de Katholieke
Parochie “De Goede Herder” een inzameling voor “Serious Request” gehouden.
Er wordt regelmatig gecollecteerd voor een school in Ghana.

4. BELEID 2017 – 2022

Zoals in de missie verwoordt, willen we in dit beleidsplan duidelijk maken dat met de Bijbel als onze inspiratiebron de kerk een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dit beleidsplan wil richting gaan bij vragen als: hoe kunnen verschillende generaties elkaar inspireren, motiveren en met respect voor elkaars interesses samen optrekken. Van daaruit kijken we naar het pastoraat, de diaconie, beleid voor de jeugd, erediensten en beheer.

4.1 PASTORAAT

Ouderlingen en pastorale bezoekers hebben een gastvrije en open houding waarbij omzien
naar elkaar een belangrijk onderdeel is. Dat laatste wordt vormgegeven door het
bezoekwerk aan ouderen en eenzamen. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden
jaarlijks bezocht evenals eenzamen boven 65 jaar. Voor de groep die overblijft wordt een
actieve houding en bijdrage van de gemeente gevraagd. Samen vormen we de ogen en oren
van de gemeente zodat zieken en kwetsbare mensen onder de aandacht blijven.
De open houding naar de samenleving wordt vormgegeven door middel van het opzetten
van groothuisbezoeken in straat en buurt waarvoor iedere bewoner van die straat en buurt
wordt uitgenodigd. Binnen deze huisbezoeken willen we respectvol met elkaar omgaan met aandacht voor elkaars achtergronden delen wat ons bezighoudt. Jaarlijks willen we minimaal 2 van deze groothuisbezoeken in elk dorp organiseren.
Als ouderlingen en pastorale bezoekers willen we niet concurrerend bezig zijn met het
opzetten van nieuwe initiatieven maar gemeenteleden attenderen op de voorzieningen die
er al zijn binnen onze dorpen.
Binnen onze eigen vergaderingen beginnen we met aandacht voor elkaar en aandacht voor
de mensen in onze straat en buurt om op die manier elkaar in het oog te houden en waar
nodig extra aandacht te schenken.
Er zijn 3 Gemeente Groeigroepen met deelnemers uit Creil, Espel en Rutten waar Bijbelstudies gehouden worden. De (meestal vaste) deelnemers zien het als een waardevolle aanvulling op de kerkdienst. Daarnaast worden er laagdrempelige vormen van geloofsgesprek opgezet.

Beleids(voornemens):

 • 2 groothuisbezoeken per jaar per dorp
 • Opzetten van laagdrempelige vormen van geloofsgesprek

4.2 DIACONAAT

De diaconie gaat uit van het principe dat ieder mens telt maar niet ieder mens kan zichzelf
helpen. Dat geeft dat de diaconie actief is in diverse projecten zowel binnen de kerk als
daarbuiten. Binnen de kerk resulteert dat in wekelijkse bloemen voor zieken en jubilea,
aandacht voor ouderen rond de jaarwisseling en bij geboorten en overlijden een hart met de naam van de betreffende persoon plaatsen in de gedenkhoek, wat bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar (overledene) of Palmpasen ( geboorten) wordt uitgereikt aan de familie.
Er wordt regelmatig gecollecteerd voor een school in Ghana, Stichting Gave (vluchtelingenwerk), “Jeugd met een Opdracht” en de Oost Europacommissie en via de zendingsbusjes is er ondersteuning voor Bangladesh. In de maand oktober wordt er aandacht gegeven aan Wereldvoedseldag en een oogstdienst gehouden.
Bij grote internationale rampen kan er van het collecterooster afgeweken worden.
Er is een vertrouwenspersoon voor “stoffelijke hulp” voor mensen die dat nodig hebben in
de beide dorpen.
Buiten de diaconie om is er een commissie Goede Doelen ontstaan die regelmatig een
markt in en om het gebouw in Creil wil organiseren om mensen uit de dorpen de
gelegenheid te geven voor hun goed doel een actie te houden. Zelf kiest de commissie ook
een doel waarvoor ze geld bij elkaar willen halen.

Beleids(voornemens):

 • Goede Doelen markt door zelfstandige commissie
 • Bij grote rampen incidenteel afwijken van collecterooster

4.3 JEUGD

Er zijn verschillende groepen actief op het gebied van jeugdbeleid. Daarom is het belangrijk dat eens per jaar met alle leiding (op initiatief van de jeugdouderling en College van Kerkrentmeesters) gezamenlijk de financiën, die te maken hebben met de activiteiten, op een rij worden gezet. De jeugdouderling is de link met de kerkenraad, nieuwe ideeën
worden via de jeugdouderling aan de kerkenraad voorgelegd.
De kindernevendienst Creil maakt op dit moment gebruik van een chronologische methode van Bijbelverhalen “Voetstappen van Geloof” (Stichting De Herikon, Putten). In Espel gebruikt men “Kind op Zondag” ( Kwintessens). De leeftijd is van 4 tot 12 jaar. Samen organiseren ze activiteiten rond het startweekend en kiezen ze het project voor de Kerst en Pasen uit “Kind op Zondag” of “Bonnefooi”. Het is belangrijk om kinderen bij de diensten te betrekken, daarom steken de kinderen de Paaskaars aan en zingen we samen een lied zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn en ze zich er thuis gaan voelen.
Er zijn ideeën bij de leiding van de kindernevendienst Creil om een bijvoorbeeld eens per
maand een laagdrempelige bijeenkomst te houden. De kerkenraad wil samen met de leiding naar alternatieve vormen zoeken die dat karakter hebben en passen binnen de visie.
De jeugdclub en catechisatie voor de jeugd van 12 – 15 jaar worden samen met de
Emmauskerk uit Rutten georganiseerd. De club werkt met de “Rock Solid”-methode. De
programma’s zijn laagdrempelig zodat ook niet bij de kerk aangesloten tieners welkom zijn.
Met deze methode worden tieners geprikkeld om het christelijk geloof te ontdekken
op een manier die bij hen past. Er zijn binnen de kerk technische mogelijkheden om
moderne middelen te gebruiken en zo vernieuwend bezig te zijn. Er is onder de leiding
veel enthousiasme om de club te blijven draaien en Gods liefde door te geven.
De catechisatie vindt beurtelings in Creil en Rutten plaats.
Het Interkerkelijk Beraad organiseert ieder jaar een Passion beleving in Creil en een actie
voor Serious Request in Rutten en Creil. Aansluiting bij jeugdplatform NOP is ook een optie.
Ieder jaar stelt de kerkenraad het gebouw in Creil op zondag beschikbaar voor
bijeenkomsten van Youth Alpha.

Beleids(voornemens):

 • Jaarlijks bijeenkomst College van Kerkrentmeesters, jeugdouderling en leiding jeugdactiviteiten over financiën.
 • Onderzoek kerkenraad en kindernevendienst Creil naar laagdrempeliger bijeenkomsten.

4.4 EREDIENSTEN

De kerkdienst is bij het uitstek het middel om God en elkaar te ontmoeten in Woord, gebed en lied. Variatie in het karakter van de erediensten kan maken dat de pluriformiteit van onze gemeente tot zijn recht komt zodat iedere bezoeker zich serieus genomen voelt.
Kernbegrippen daarbij zijn: laagdrempeligheid en vernieuwing. Afhankelijk van de
functionaliteit kan gebruik gemaakt worden van de NBV, Bijbel in Gewone Taal of een
andere Bijbelvertaling.
Koffiedrinken na (en eventueel voor) de dienst werkt mee aan saamhorigheid en omzien
naar elkaar. Het zou de samenhang nog meer bevorderen wanneer leeftijdsgroepen zich
door elkaar zouden mengen.
Binnen de diensten is er ruimte om ziekte en overlijden van gemeenteleden maar ook van
dorpsgenoten te benoemen.
In beide dorpen zijn er bloemendames die wekelijks voor een (liturgisch) bloemstuk zorgen.
Een aantal bijzondere diensten zijn: Palmpasen, de Paasdienst, startdienst, Kerk- en
schooldienst. Laagdrempelige diensten zijn de 4 oecumenische diensten in Creil waaronder ook de tentdienst bij het dorpsfeest (ook in Espel).

Eind 2016 is er een liturgiecommissie gestart voor een aantal bijzondere diensten
waaronder de dankdag en Kerstnachtdienst. Zij rekenen bij de uitvoering op medewerking
van enthousiaste gemeenteleden en zien zich graag aangevuld met jonge mensen.

De jeugdkerk heeft zo mogelijk een maandelijkse bijeenkomst afzonderlijk in elk dorp voor
de jeugd van 12 – 18 jaar. De leiding geeft daar eigen invulling aan waarbij gebruik gemaakt wordt van Kind op Zondag, Youth for Christ, JOP of internet. Ze worden begeleid door een groep ouders. Bij activiteiten gericht op de samenleving( bezoek asielzoekerscentrum, zendingsvoorlichting, uitleg avondmaal ) wordt door beide dorpen gezamenlijk opgetrokken. Een mooie mix van kerk naar buiten en binnen.

In de nieuwsbrief kan vanuit de kerk aangegeven worden wanneer een dienst
interessant is voor de jeugd.
Er is belangstelling voor presentaties van personen die projecten bezocht hebben of speciale levenservaring hebben.
Ontmoeting met andere jeugd door bezoeken van andere kerken is een wens voor de
komende jaren net als zelf een dienst als jeugdkerk organiseren met de jeugd.

Vanuit de jeugdclub wordt aangegeven om nieuwe elementen aan te dragen om de dienst voor de jeugd van 12 – 15 jaar aantrekkelijker te maken.

Samenwerken/integratie van jeugd van de kindernevendienst vindt plaats door het
aansteken van de Paarskaars en zingen van het lied kindernevendienst. Bij terugkomst in de kerk wordt een terugkoppeling gegeven van waar men mee bezig is geweest. Aan het
afscheid van de oudste groep van de kindernevendienst wordt jaarlijks in een speciale dienst aandacht geschonken.
Voor een aantal van deze diensten is er behoefte aan andere dan traditionele muziek- en
lied vormen waarvoor aanvullende financiën nodig zijn.
In de zomerperiode worden er in beide dorpen “zomerdiensten “gehouden door
ouderlingen in samenwerking met gemeenteleden. Voor de toekomst zijn zondagen met een morgengebed ook een optie.

Beleids(voornemens): 

 • Liturgiecommissie aanvullen met jonge mensen
 • In de nieuwsbrief aangeven wanneer de eredienst interessant is voor jeugd
 • Nieuwe elementen eredienst door jeugdclub inventariseren
 • Eredienst laten organiseren door jeugdkerk
 • Financiën begroten voor gebruik van experimentelere vormen van muziek
 • Jaarlijks minimaal een jeugddienst in zowel Espel als Creil
 • Onderzoeken mogelijkheid morgengebed

5. COMMUNICATIE

De gemeente Creil – Espel maakt gebruik van verschillende middelen om te communiceren.

Doelstelling is:

 • het effectief en efficiënt informeren van gemeenteleden
 • inspireren van gemeenteleden
 • uitnodigen voor/vergroten van deelname van kerkelijke activiteiten

Op dit moment maken we gebruik van de volgende middelen:

 • mededelingen in de zondagse kerkdienst
 • wekelijkse nieuwsbrief via email
 • kerkblad “Samen”
 • posters voor bijzondere gelegenheden
 • website

We zijn ons ervan bewust dat we in een tijd leven waarin communicatiemiddelen
razendsnel vernieuwen en wij daar (nog) geen gebruik van maken. In de toekomst zullen
we wellicht gebruik moeten maken van social media( voorbeeld: WhatsApp) om met name
de communicatie met de jeugd te kunnen blijven onderhouden.

Beleids(voornemens):

 • Ontwikkelingen op het gebied van social media blijven volgen en desgewenst oppakken.

6. FINANCIËN EN BEHEER

Onze doelstelling is om zowel in Creil als in Espel kerkdiensten te behouden op gezonde
financiële basis. Uitgangspunt daarbij is handhaven van de huidige situatie tot het moment van wijziging predikantsplaats. Met het beleidsplan 2017 – 2022 en de meerjarenbegroting tot 2025 als richtlijn zal er onderzoek worden gedaan of en hoeveel predikantsplaats er mogelijk zal zijn. Het College van Kerkrentmeesters handhaaft een strak begrotingsregime en wil werken aan het bewustwordingsproces van jongeren en andere gemeenteleden over de financiële verplichtingen die de kerk heeft. Daarnaast wordt er gezocht naar het genereren van extra inkomsten door verhuur van kerkfaciliteiten( zaalhuur, telecom-antennes).
Onderzoek doen naar mogelijkheden om geld te genereren uit pastorie.

Beleids(voornemens): 

 • Bewustwording gemeente financiën
 • In beide dorpen kerkdiensten behouden
 • Onderzoek genereren extra geldbronnen
 • In samenwerking met de kerkenraad onderzoek naar opvullen Predikantsplaats
 • Streven naar verjonging van College van Kerkrentmeesters

 

Share
Share