ANBI

1 Algemene gegevens
2 Samenstelling bestuur
3 Missie en visie
4 Beleidsplan
5 Beloningsbeleid
6 Verslag activiteiten
7 Voorgenomen bestedingen
8 Financieel Verslag Gemeente (FRIS)
9 Financieel Verslag Diaconie (FRIS)
1. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Creil-Espel
Telefoonnummer: 0527-274648
RSIN/Fiscaal nummer: 824138223 / 0087.98.692
Website adres: www.pgcreil-espel.nl
E-mail: scriba.creil.espel@hotmail.nl
Ontmoetingskerk Adres: Galamalaan 35
Ontmoetingskerk Postcode: 8312AS
Ontmoetingskerk Plaats: Creil
Una Sancta Adres: Westerrand 42-44
Una Sancta Postcode: 8311AN
Una Sancta Plaats: Espel
Postadres (scriba): Espelerweg 43-1
Postcode: 8311 PN
Plaats: Espel
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Creil-Espel
Telefoonnummer 0527-274362
RSIN/Fiscaal nummer: 824138235 / 0087.98.692
Website adres: www.pgcreil-espel.nl
E-mail: scriba.creil.espel@hotmail.nl
Adres: Weg van Ongenade 14
Postcode: 8312 PB
Plaats: Creil
Postadres (scriba): Espelerweg 43-1
Postcode: 8311 PN
Plaats: Espel
2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente.
In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

3. Missie en visie

Missie:

De Protestantse Gemeente van Creil – Espel is een open en gastvrije gemeenschap voor jong en oud die zich laten inspireren door het verhaal van Christus en het voorleven in woord en daad.

Visie:

We zijn een pluriforme gemeente, die haar agenda mee wil laten bepalen door vragen vanuit de omgeving waarin ze staat. Dat betekent dat we meer betrokken willen zijn op elkaar en discussie met jong volwassenen en jeugd willen stimuleren en gebruik maken van hun talenten.

Aandacht voor het omgaan met verscheidenheid is daarbij van belang. Praten over verscheidenheid is praten over geloven, geïnspireerd door Gods Woord.

Traditie mag vernieuwing niet in de weg staan. Naast het bestaande liedboek ook modernere muziekvormen en liederen gebruiken die bijdragen aan enthousiasme en elan. Evenals het gebruik van eigentijdse Bijbelvertalingen.

We willen ons bezinnen op de wijze waarop we kerk willen zijn voor kinderen en een antwoord zien te vinden op de vraag hoe we geloof en de waarden daarvan op hen willen overbrengen. Zo willen we een bijdrage leveren aan de saamhorigheid tussen jong en oud met respect voor de verscheidenheid van geloof en cultuur in de dorpen.

Gastvrijheid komt voort uit het feit dat we gemeenschap van Christus zijn. We communiceren met de omgeving door te laten zien wie we zijn. Gods Geest laat zich niet in een gebouw opsluiten. Ontmoetingen met dorpsgenoten en mensen van andere religies zien we dan ook als verrijkend. Voorwaarde daarvoor is dat er in elk dorp een plaats van samenkomst is.

Bij die omgeving horen ook de andere dorpskerken in Noordoostpolder. Samenwerking(=geen samengaan) op het gebied van jeugd, toerusting en beroepskrachten hoort ook op de agenda voor de toekomst. Samen met andere dorpskerken in Noordoostpolder willen we de samenwerking tussen de dorpen stimuleren en faciliteren om zo “de Godslamp brandende” te houden in elk dorp.

Zoals Jezus naar ons heeft omgezien (en omziet) zo willen wij omzien naar elkaar en naar mensen in onze straat en dorp. In navolging van Hem willen we een open oog, een ruim hart en gulle handen hebben voor de kwetsbaren en armen om ons heen en ver weg.

4. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier volgt het beleidsplan van onze gemeente:

Inhoud

 1. Inleiding.
 2. Wie is de gemeente Creil-Espel
  1. 2.1. Opbouw
  2. 2.2. Organisatie
  3. 2.3. Cultuur
  4. 2.4. Omgeving
 3. Beleid
  1. 3.1. Pastoraat
  2. 3.2. Diaconaat
  3. 3.3. Jeugd
  4. 3.4. Eredienst
 4. Communicatie
 5. Financiën en beheer
 6. Uitwerken van beleid voor de toekomst.

1. Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2017 – 2022 van de Protestantse Gemeente Creil – Espel.

De aanleiding voor het opstellen van dit plan is het feit dat er een steunaanvraag door gemeente Creil – Espel is ingediend vanwege de verwachtte tekorten tot en met het moment van emeritaat van ds. W. Kok in mei 2018. Deze steunaanvraag werd gehonoreerd met als voorwaarde dat er een nieuw beleidsplan ligt van 2017 – 2022 waarin beschreven wordt dat de gemeente vitaal genoeg is om de toekomst aan te kunnen. Na vaststelling van dit plan gaan we onderzoeken hoe we het predikantschap in willen vullen met de meerjarenbegroting (tot 2025) als leidraad.

Een beleidsplan is van belang in deze tijd waarin we ook als kerkgemeenschap maar al te gemakkelijk het spoor bijster kunnen raken. De tijd dat de kerk vanzelf leek voort te leven is namelijk allang voorbij. Daar zijn we ons terdege van bewust. Daarom ervaren we dat het nodig is om de weg die we ook de komende jaren willen gaan, opnieuw verkennen en vastleggen in dit beleidsplan. We staan echter in een traditie van ruim 55 jaar en die traditie willen we voortzetten. Onze kerken zijn in de beginjaren van 1950 gesticht. Uit alle windstreken kwamen hervormden en gereformeerden naar de Noordoostpolder met uiteenlopende opvattingen en tradities. In 1976 zijn de Hervormde Gemeente Creil, de Hervormde Gemeente Espel en de Gereformeerde kerk Creil-Espel een samenwerkings-verband aan gegaan, wat is uitgegroeid tot een federatief verband eind jaren ‘80.

In 2014 zijn we gefuseerd onder de naam Protestantse Gemeente Creil – Espel als onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.

Uiteenlopende geloofsbelevingen en opvattingen zorgen er ook in onze tijd voor dat we een uitgesproken pluriforme gemeente zijn met een bescheiden omvang.

Met één gemeenschappelijk uitgangspunt:

Een open gemeente zijn die geïnspireerd wordt door de Bijbel in Woord en daad.

Dit plan is opgesteld door een stuurgroep (ingesteld door de kerkenraad) die gestart is met een brainstormochtend van de totale kerkenraad, daarna zijn alle commissies gevraagd hun beleid op papier te zetten. Tot slot is de gemeente aan het woord gekomen.

2. Wie is de gemeente Creil-Espel

2.1 Opbouw

Creil en Espel zijn 2 van de 10 dorpen in de gemeente Noordoostpolder.

Creil is in 1954 ontstaan en Espel enkele jaren later. De Ontmoetingskerk in Creil is in 1957 gebouwd door de Hervormde gemeente, Una Sancta in Espel in 1962 door de Gereformeerde Kerk Creil – Espel en de Hervormde Gemeente Espel. Dit zijn zowel in Creil als in Espel nog de enige kerkgebouwen. Beide kerken zijn nog elke zondag in gebruik en zijn voorzien van prachtige bijgebouwen. In Espel zijn de bijgebouwen in eigendom van en worden geëxploiteerd door de Stichting MFC.

In beide dorpen is volop grond beschikbaar voor nieuwbouw. De laatste decennia heeft dat ertoe geleid dat er, net als in de beginjaren, ook nu mensen vanuit verschillende landsdelen zich bij onze kerken aansloten. Hoewel in aantallen niet groot.

Creil en Espel zijn beiden plattelandsgemeenten: een dorpskern met een groot buitengebied. Medio 2016 bedraagt het inwonertal van Creil 1650 en dat van Espel 1410.

717 leden zijn op één of andere manier verbonden met de Protestantse Gemeente van Creil-Espel (peildatum 28-12-2015)

De leeftijdsopbouw daarvan is als volgt:

13

zijn geboren voor 31-12-1929

36

zijn geboren tussen 01-01-1930 en 31-12-1939

95

zijn geboren tussen 01-01-1940 en 31-12-1949

137

zijn geboren tussen 01-01-1950 en 31-12-1959

122

zijn geboren tussen 01-01-1960 en 31-12-1969

69

zijn geboren tussen 01-01-1970 en 31-12-1979

57

zijn geboren tussen 01-01-1980 en 31-21-1989

80

zijn geboren tussen 01-01-1990 en 31-12-1999

77

zijn geboren tussen 01-01-2000 en 31-12-2009

31

zijn geboren tussen 01-01-2010 en 31-12-2016

Het aantal belijdende leden bedraagt 316 terwijl er 339 doopleden zijn. Verder zijn er nog 62 ongedoopte leden.

Zeker meer dan 100 vrijwilligers zijn op één of andere manier actief betrokken bij de kerk. Per zondag bezoeken in Creil ongeveer 50 à 60 personen de kerk, in Espel zijn dat er ongeveer 40.

Op feestdagen, Kerk en school- en doopdiensten is dat meer dan het dubbele.

Leeftijdsopbouw Creil Leeftijdsopbouw Espel
  0 – 14 jaar 22% 20%
15 – 24 jaar 11% 14%
25 – 44 jaar 26% 26%
45 – 64 jaar 28% 31%
65  en ouder 13%   9%

 

2.2 Organisatie

In 2016 is er van het model grote/kleine kerkenraad overgegaan op één kerkenraad volgens onderstaande  structuur en werkwijze.

 Werkwijze

 Pastoraal:

De ouderlingen zijn vrijgesteld van het reguliere bezoekwerk. Daarvoor in de plaats zijn de pastorale medewerkers en bezoekdames tot één groep samengesteld tot pastorale bezoekers die vanaf ingang seizoen 2016/2017 niet meer bevestigd worden. Zij zijn geen ambtsdragers, en worden in de bevestigingsdienst voorgesteld. De tijdsduur van de pastorale bezoekers is open.

Het bezoek wordt beperkt tot de 75-plussers en chronisch zieken. Het aantal te verdelen over de pastorale bezoekers die naar behoeven 1 of eventueel meerdere keren per jaar deze personen(echtparen) bezoeken. De groep 65 -75 jarigen in kaart brengen en beoordelen of uit die groep er behoefte is aan bezoek. De ouderlingen en pastorale bezoekers vergaderen 3 à 4 keer per jaar. De ouderlingen zijn er voor crisispastoraat bij rouw en trouw. Dit naast de bezoeken van de predikant bij ziekte, rouw en trouw en op aanvraag. De  gemeenteleden worden via het kerkblad “Samen”  en de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van de namen van ouderlingen en bezoekers en worden verzocht zich bij vragen over pastoraat zichzelf te melden.

In de kerkdiensten een ambtsdrager van dienst introduceren, dit kan dus ook een diaken zijn. Het kan meerdere keren voorkomen dat er 1 of 2 ambtsdragers per eredienst aanwezig  zijn.

Diaconaal:

Er zijn 2 diakenen per dorp. Daarnaast zijn er diaconale hulpen. Deze  4 diaconale helpers ( 2 per dorp) kunnen in de praktijk meedoen met  de taken als kerstattenties bezorgen bij ouderen, afkondigingen, collecteren, bij avondmaal zaken klaarzetten, mensen naar voren roepen bij avondmaal. De diaconie vergadert zo nodig 3 á 4 keer per jaar over het collecte-rooster, begroting/rekening etc.

College van Kerkrentmeesters:

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters die lid zijn van de kerkenraad en 2 kerkrentmeesters. In die samenstelling hebben zij hun eigen vergaderingen over kerkbalans,  beheer gebouwen, financiën etc. Alleen de 3 ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad.

Jeugd:

Als contact met en onderdeel van de kerkenraad is er behoefte aan 1 jeugdouderling en een jeugdcontactpersoon. Deze onderhouden de contacten met de leiding van alle jeugdactiviteiten. Om deze contacten met beide dorpen goed te laten verlopen is het nodig om als de jeugdouderling uit het ene dorp komt in het andere dorp een jeugdcontact-persoon te hebben.

Moderamen:

Het moderamen bestaat uit 3 mensen, te weten de predikant, voorzitter en scriba. De laatste twee zijn vrijgesteld van ambtsdragerstaken. De taken van het moderamen bestaan uit het samenroepen, agenderen en leiden van de vergaderingen; uitvoering van besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn en het afdoen van zaken van formele of administratieve aard. Voor onderwerpen die meer inhoudelijke voorbereiding behoeven worden er ad hoc werkgroepjes ingesteld door de kerkenraad.

Het aantal kerkenraadsvergaderingen is vastgesteld op 8 per jaar waarvan één vergadering bestemd is voor beleidsstrategie.

Samenstelling

De samenstelling van de kerkenraad  ziet het er als volgt uit:

 

Samenstelling kerkenraad        Aantal
Ouderlingen 4 (2 per dorp)
Diakenen 4 (2 per dorp)
Ouderling kerkrentmeesters 3  (2 uit Creil 1 uit Espel)
Jeugdouderling 1
Predikant 1
Scriba (diaken ) 1
Voorzitter (ouderling) 1
Buiten kerkenraad Aantal
Kerkrentmeesters 2
Pastorale bezoekers 6  á 7 (4 in Creil, 2 á 3 uit Espel)
Diaconale “hulpen “ 4 (2 uit Creil en 2 uit Espel)
Jeugdcontactpersoon 1

Er wordt over nagedacht om de ambtsdragers die in 2017 en 2019 aftredend zijn te vragen om hun termijn met een jaar te verlengen. Zodat er alleen in de even jaren aftredende ambtsdragers zijn. Op dit moment is er voor 2 diakenen en 1 ouderling kerkrentmeester een overgangstermijn van de oude op de nieuwe situatie.

2.3. Cultuur

In tegenstelling tot de dorpen op “het oude land” hebben de inwoners van Noordoostpolder geen gezamenlijke tradities ouder dan 70 jaar. Van Groningen tot in Zeeland en van Achterhoek tot in Noord-Holland kwamen mensen hier naar toe voor een woon/werkplek na de ontginning. In een afspiegeling van de Nederlandse bevolking kwam men hier wonen.

Ook religieus gezien was er sprake van verschillende tradities.

Het betekende wel dat er in de loop der jaren ook momenten waren van afscheid nemen:

Bij het Samen-op-Weg proces voor diegenen die zich aangetrokken voelden tot de Gereformeerde Bonds signatuur, hetzelfde gebeurde bij discussies over gebedsgenezing en open avondmaal.

Het maakt het dan ook lastig om de gemeente te typeren, niet in het minst omdat er  enige cultuurverschillen zijn tussen Espel en Creil.

Hoewel we niet groot van omvang zijn bezitten we een veelkleurigheid waardoor we onszelf met recht een pluriforme gemeente kunnen noemen.

In 2015 is er een enquête gehouden bij alle leden in de leeftijd tussen 25 – 45 jaar. Daaruit kwam naar voren dat men het huidige aanbod voldoende vond, maar dat er wel vernieuwing mocht zijn o.a. zelf een kerkdienst voor deze groep organiseren.

2.4. Omgeving

Onze gemeente in het dorp

De gemeente participeert in het Interkerkelijk Beraad in Creil en organiseert jaarlijks een dorpsviering tijdens de feestweek, in Espel is er eveneens bereidheid om in oecumenisch verband eenzelfde dienst te organiseren. De kerstnachtdienst wordt wisselend in een van de beide dorpen georganiseerd en trekt veel randkerkelijken. De Oost-Europa commissie organiseert jaarlijks een verkoop van kerststukjes.

Het Interkerkelijk Beraad in Creil organiseert daarnaast nog een drietal oecumenische diensten.

In de kerkdiensten wordt aandacht gegeven aan en gevraagd voor zieke dorpsgenoten.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden ook de overleden dorpsgenoten herdacht.

In 2011  heeft de gemeente een dorpsbijbel laten vervaardigen bestaande uit het Nieuwe Testament met daarin een voorwoord van de burgemeester en kerkenraad. Bij iedere nieuwe inwoner in Creil of Espel wordt de Bijbel persoonlijk overhandigd door de predikant.

Onze gemeente in de polder

Al 5 jaar participeert de gemeente in het dorpskerkenoverleg, ondersteund door een medewerker van het dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland. Er is inmiddels een gezamenlijke website en een jeugdplatform Noordoostpolder.

Op het gebied van jeugdclub en catechisatie  is er een samenwerking met de protestantse gemeente uit het naastgelegen dorp Rutten.

Vanuit de diaconie ondersteunt de gemeente met de oogstdienst (producten), ook wordt de Stichting Gave bij het asielzoekerscentrum gesteund.

Door middel van de predikant participeert de gemeente in overleggen met de burgerlijke gemeente.

Onze gemeente in Nederland/de wereld

Vanaf 2012 heeft de gemeente via de diaconie contacten met “Jeugd met een Opdracht” in Amsterdam en ondersteunen we daadwerkelijk Annemieke Roering.

Verder heeft de gemeente al een jarenlange band met landen in Oost-Europa, met name Roemenie.

Maandelijks worden er “Amnesty International”-brieven uitgereikt aan de kerkgangers om te ondertekenen en te versturen.

De jeugdclub houdt jaarlijks een “Zipp your Lip”-actie voor projecten in o.a. Zimbabwe.

In december wordt er door de jeugd in samenwerking met de jeugd van de Katholieke Parochie  “De Goede Herder” een inzameling voor “Serious Request” gehouden.

Er wordt regelmatig gecollecteerd voor een school in Ghana.

 

3. Beleid 2017-2022

Zoals in de missie verwoordt, willen we in dit beleidsplan duidelijk maken dat met de Bijbel als onze inspiratiebron de kerk een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dit beleidsplan wil richting gaan bij vragen als: hoe kunnen verschillende generaties elkaar inspireren, motiveren en met respect voor elkaars interesses samen optrekken. Van daaruit kijken we naar het pastoraat, de diaconie, beleid voor de jeugd, erediensten en beheer

3.1. Pastoraat

Ouderlingen en pastorale bezoekers hebben een gastvrije en open houding waarbij omzien naar elkaar een belangrijk onderdeel is. Dat laatste wordt vormgegeven door het bezoekwerk aan ouderen en eenzamen. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden jaarlijks bezocht evenals eenzamen boven 65 jaar. Voor de groep die overblijft wordt een actieve houding en bijdrage van de gemeente gevraagd. Samen vormen we de ogen en oren van de gemeente zodat zieken en kwetsbare mensen onder de aandacht blijven.

De open houding naar de samenleving wordt vormgegeven door middel van het opzetten van groothuisbezoeken in straat en buurt waarvoor iedere bewoner van die straat en buurt wordt uitgenodigd. Binnen deze huisbezoeken willen we respectvol met elkaar omgaan met aandacht voor elkaars achtergronden delen wat ons bezighoudt. Jaarlijks willen we minimaal 2  van deze groothuisbezoeken in elk dorp organiseren.

Als ouderlingen en pastorale bezoekers willen we niet concurrerend bezig zijn met het opzetten van nieuwe initiatieven maar gemeenteleden attenderen op de voorzieningen die er al zijn binnen onze dorpen.

Binnen onze eigen vergaderingen beginnen we met aandacht voor elkaar en aandacht voor de mensen in onze straat en buurt om op die manier elkaar in het oog te houden en waar nodig extra aandacht te schenken.

Er zijn 3 Gemeente Groeigroepen met deelnemers uit Creil, Espel en Rutten waar Bijbelstudies gehouden worden. De (meestal vaste) deelnemers zien het als een waardevolle aanvulling op de kerkdienst. Daarnaast worden er laagdrempelige vormen van geloofsgesprek opgezet.

Beleids(voornemens):

– 2 groothuisbezoeken per jaar per dorp

– Opzetten van laagdrempelige vormen van geloofsgesprek

3.2. Diaconaat

De diaconie gaat uit van het principe dat ieder mens telt maar niet ieder mens kan zichzelf helpen. Dat geeft dat de diaconie actief is in diverse projecten zowel binnen de kerk als daarbuiten. Binnen de kerk resulteert dat in wekelijkse bloemen voor zieken en jubilea, aandacht voor ouderen rond de jaarwisseling en bij geboorten en overlijden een hart met de naam van de betreffende persoon plaatsen in de gedenkhoek, wat bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar (overledene) of Palmpasen ( geboorten) wordt uitgereikt aan de familie.

Er wordt regelmatig gecollecteerd voor een school in Ghana, Stichting Gave (vluchtelingen-werk), “Jeugd met een Opdracht” en de Oost Europacommissie en via de zendingsbusjes is er ondersteuning voor Bangladesh. In de maand oktober wordt er aandacht gegeven aan Wereldvoedseldag en een oogstdienst gehouden.

Bij grote internationale rampen kan er van het collecterooster afgeweken worden.

Er is een vertrouwenspersoon voor “stoffelijke hulp” voor mensen die dat nodig hebben in de beide dorpen.

Buiten de diaconie om is er een commissie Goede Doelen ontstaan die  regelmatig een markt in en om het gebouw in Creil wil organiseren om mensen uit de dorpen de gelegenheid te geven voor hun goed doel een actie te houden. Zelf kiest de commissie ook een doel waarvoor ze geld bij elkaar willen halen.

Beleids(voornemens):

– Goede Doelen markt door zelfstandige commissie

– Bij grote rampen incidenteel afwijken van collecterooster

3.3. Jeugd

Er zijn verschillende groepen actief op het gebied van jeugdbeleid. Daarom is het belangrijk dat eens per jaar met alle leiding (op initiatief van de jeugdouderling en College van Kerkrentmeesters) gezamenlijk de financiën, die te maken hebben met de activiteiten, op een rij worden gezet. De jeugdouderling is de link met de kerkenraad, nieuwe ideeën worden via de jeugdouderling aan de kerkenraad voorgelegd.

De kindernevendienst  Creil  maakt op dit moment gebruik van een chronologische methode van Bijbelverhalen “Voetstappen van Geloof” (Stichting De Herikon, Putten). In Espel gebruikt men “Kind op Zondag” ( Kwintessens). De leeftijd is van 4 tot 12 jaar. Samen organiseren ze activiteiten rond het startweekend en kiezen ze het project voor de Kerst en Pasen uit “Kind op Zondag” of “Bonnefooi”. Het is belangrijk om kinderen bij de diensten te betrekken, daarom steken de kinderen de Paaskaars aan en zingen we samen een lied zodat de kinderen weten dat ze welkom zijn en ze zich er thuis gaan voelen.

Er zijn ideeën bij de leiding van de kindernevendienst Creil om een bijvoorbeeld eens per maand een laagdrempelige bijeenkomst te houden. De kerkenraad wil samen met de leiding naar alternatieve vormen zoeken die dat karakter hebben en passen binnen de visie.

De jeugdclub en catechisatie voor de jeugd van 12 – 15 jaar worden samen met de Emmauskerk uit Rutten georganiseerd. De club werkt met de “Rock Solid”-methode. De programma’s zijn laagdrempelig zodat ook niet bij de kerk aangesloten tieners welkom zijn.

Met deze methode worden tieners geprikkeld om het christelijk geloof te ontdekken

op een manier die bij hen past. Er zijn binnen de kerk technische mogelijkheden om moderne middelen te gebruiken en zo vernieuwend bezig te zijn. Er is onder de leiding

veel enthousiasme om de club te blijven draaien en Gods liefde door te geven.

De catechisatie vindt beurtelings in Creil en Rutten plaats.

Het Interkerkelijk Beraad organiseert ieder jaar een Passion beleving in Creil en een actie voor Serious Request in Rutten en Creil. Aansluiting bij jeugdplatform NOP is ook een optie.

Ieder jaar stelt de kerkenraad het gebouw in Creil op zondag beschikbaar voor bijeenkomsten van Youth Alpha.

 Beleids(voornemens): 

– Jaarlijks bijeenkomst College van Kerkrentmeesters,  jeugdouderling en leiding jeugdactiviteiten over financiën.

– Onderzoek kerkenraad en kindernevendienst Creil naar  laagdrempeligere bijeenkomsten. 

3.4. Erediensten

De kerkdienst is bij het uitstek het middel om God en elkaar te ontmoeten in Woord, gebed en lied. Variatie in het karakter van de erediensten kan maken dat de pluriformiteit van onze gemeente tot zijn recht komt zodat iedere bezoeker zich serieus genomen voelt. Kernbegrippen daarbij zijn: laagdrempeligheid en vernieuwing. Afhankelijk van de functionaliteit kan gebruik gemaakt worden van de NBV, Bijbel in Gewone Taal of een andere Bijbelvertaling.

Koffiedrinken na (en eventueel voor) de dienst werkt mee aan saamhorigheid en omzien naar elkaar. Het zou de samenhang nog meer bevorderen wanneer leeftijdsgroepen zich door elkaar zouden mengen.

Binnen de diensten is er ruimte om ziekte en overlijden van gemeenteleden maar ook van dorpsgenoten te benoemen.

In beide dorpen zijn er bloemendames die wekelijks voor een (liturgisch) bloemstuk zorgen. Een aantal bijzondere diensten zijn: Palmpasen, de Paasdienst, startdienst, Kerk- en schooldienst.  Laagdrempelige diensten zijn de 4 oecumenische diensten in Creil waaronder ook de tentdienst bij het dorpsfeest (ook in Espel).

Eind 2016 is er een liturgiecommissie gestart voor een aantal bijzondere diensten waaronder de dankdag en Kerstnachtdienst. Zij rekenen bij de uitvoering op medewerking van enthousiaste  gemeenteleden en zien zich graag aangevuld met jonge mensen.

 De jeugdkerk heeft zo mogelijk een maandelijkse bijeenkomst afzonderlijk in elk dorp voor de jeugd van 12 – 18 jaar. De leiding geeft daar eigen invulling aan waarbij gebruik gemaakt wordt van Kind op Zondag, Youth for Christ, JOP of internet. Ze worden begeleid door een groep ouders. Bij activiteiten gericht op de samenleving(  bezoek asielzoekerscentrum, zendingsvoorlichting, uitleg avondmaal ) wordt door beide dorpen gezamenlijk opgetrokken. Een mooie mix van kerk naar buiten en binnen.

In de nieuwsbrief kan vanuit de kerk aangegeven worden wanneer een dienst

interessant is voor de jeugd.

Er is belangstelling voor presentaties van personen die projecten bezocht hebben of speciale levenservaring hebben.

Ontmoeting met andere jeugd door bezoeken van andere kerken is een wens voor de komende jaren net als zelf een dienst als jeugdkerk organiseren met de jeugd.

Vanuit de jeugdclub wordt aangegeven om nieuwe elementen aan te dragen om de dienst voor de jeugd van 12 – 15 jaar aantrekkelijker te maken.

Samenwerken/integratie van jeugd van de kindernevendienst vindt plaats door het aansteken van de Paarskaars en zingen van het lied kindernevendienst. Bij terugkomst in de kerk wordt een terugkoppeling gegeven van waar men mee bezig is geweest. Aan het afscheid van de oudste groep van de kindernevendienst wordt jaarlijks in een speciale dienst aandacht geschonken.

Voor een aantal van deze diensten is er behoefte aan andere dan traditionele muziek- en lied vormen waarvoor aanvullende financiën nodig zijn.

In de zomerperiode worden er in beide dorpen “zomerdiensten “gehouden door ouderlingen in samenwerking met gemeenteleden. Voor de toekomst zijn zondagen met een morgengebed ook een optie. 

Beleids(voornemens):

– Liturgiecommissie aanvullen met jonge mensen

– In de nieuwsbrief aangeven wanneer de eredienst interessant is voor jeugd

– Nieuwe elementen eredienst door  jeugdclub inventariseren

– Eredienst laten organiseren door jeugdkerk

– Financiën begroten voor gebruik van experimentelere vormen van muziek

– Jaarlijks minimaal een jeugddienst in zowel Espel als Creil

– Onderzoeken mogelijkheid morgengebed

4. Communicatie

De gemeente Creil – Espel maakt gebruik van verschillende middelen om te communiceren. Doelstelling is:

– het effectief en efficiënt informeren van gemeenteleden

– inspireren van gemeenteleden

– uitnodigen voor/vergroten van deelname van kerkelijke activiteiten

Op dit moment maken we gebruik van de volgende middelen:

 • mededelingen in de zondagse kerkdienst
 • wekelijkse nieuwsbrief via email
 • kerkblad “Samen”
 • posters voor bijzondere gelegenheden
 • website

We zijn ons ervan bewust dat we in een tijd leven waarin communicatiemiddelen razendsnel vernieuwen en wij daar (nog) geen gebruik van maken. In de toekomst zullen we wellicht gebruik moeten maken van social media( voorbeeld: WhatsApp) om met name de communicatie met de jeugd te kunnen blijven onderhouden.

Beleids(voornemens):

– Ontwikkelingen op het gebied van social media blijven volgen en desgewenst oppakken.

5. Financiën en beheer

Onze doelstelling is om zowel in Creil als in Espel kerkdiensten te behouden op gezonde financiële basis. Uitgangspunt daarbij is handhaven van de huidige situatie tot het moment van wijziging predikantsplaats. Met het beleidsplan 2017 – 2022 en de meerjarenbegroting tot 2025 als richtlijn zal er onderzoek worden gedaan of en hoeveel predikantsplaats er mogelijk zal zijn. Het College van Kerkrentmeesters handhaaft een strak begrotingsregime en wil werken aan het bewustwordingsproces van jongeren en andere gemeenteleden over de financiële verplichtingen die de kerk heeft. Daarnaast wordt er gezocht naar het genereren van extra inkomsten door verhuur van kerkfaciliteiten( zaalhuur, telecom-antennes). Onderzoek doen naar mogelijkheden om geld te genereren uit pastorie.

 Beleids(voornemens):

– Bewustwording gemeente financiën

– In beide dorpen kerkdiensten behouden

– Onderzoek genereren extra geldbronnen

– In samenwerking met de kerkenraad onderzoek naar opvullen predikantsplaats

– Streven naar verjonging van College van Kerkrentmeesters

6. Uitwerken van beleid voor de toekomst.

Een beleidsplan is niet bedoeld om in de kast te leggen. In hoofdstuk 3 zijn beleidsvoornemens benoemd. Elk jaar worden vanuit deze beleidsvoornemens een jaarprogramma opgesteld .

5. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

6. Verslag activiteiten

Jaarverslag Protestantse Kerk Creil-Espel 2017-2018

De kerkenraad heeft dit seizoen 9 keer vergadert. Tijdens de zomervakantieweken werd in het ene dorp een kerkdienst door een ouderling verzorgd en was er in het andere dorp een gastpredikant. Dit is positief ontvangen en voor het volgend seizoen zullen ook gemeenteleden gevraagd worden om een dienst mee te organiseren.

Op 17 september 2017 was er een gezamenlijke startdienst met het thema: “ Open Huis”. De liturgiecommissie heeft de organisatie hiervan op zich genomen.  Na de dienst was er gelegenheid voor een gezellig samenzijn.

De jeugd trapte het seizoen al af op de vrijdagavond 15 september, waarbij een leuke actieve avond heeft plaatsgevonden.

Op de gemeenteavond in maart 2017 is besloten om een “alternatieve” dankviering en voortaan geen oogstdienst meer te gaan houden. Op woensdag 1 november werd er daarom in Espel een dankviering met maaltijd gehouden. Aansluitend aan de dankviering is een gemeenteavond gehouden om de toekomst van de onze gemeente Creil-Espel te bespreken in verband met het emeritaat van onze predikant in mei 2018.

Vanuit het jaarthema “Open Huis” hebben de wijkouderlingen in Espel op dinsdag 21 november 2017 een ‘burenavond’ georganiseerd om dieper met elkaar in gesprek te gaan over onze achtergronden en een ieder bezig houdt in het leven.

Verder zijn er een aantal gespreksgroepen, zoals ‘impulsavond voor Bijbellezen’ en jongvolwassenen kring.

Begin februari 2018 heeft er een speeddate tussen generaties plaats gevonden. Oud en jong gingen kort met elkaar in gesprek om te ontdekken hoe die ander over God, de Bijbel en de kerk denkt. Het ging niet om kennis, maar om elkaar te leren kennen.

Op 18 februari 2018 was vanaf 18.00 uur een filmavond georganiseerd. Er werd gestart met soep en broodjes en daarna werd de film “Des Hommes et des Dieux” bekeken. Na de film was een nabespreking van deze film.

29 maart werd de jeugd uitgenodigd voor een interkerkelijke jeugdactiviteit waarbij de TV-uitzending van ‘The Passion’ live in de Ontmoetingskerk in Creil gekeken kon worden. Vooraf was er live muziek van ‘PopUp’.

In het weekend van 14 en 15 april was er weer de gezamenlijke ZIP-your Lip actie en als afsluiting een jeugddienst in Creil van de dorpen Rutten, Creil en Espel.

Gelijktijdig met de tulpenroute is er vanuit PG Emmeloord op 21 en 22 april een kerkenpad georganiseerd waaraan onze gemeente ook meedeed. Gemeenteleden/dorpsleden werden gevraagd om op een eigentijdse manier een bijbels verhaal op foto’s vast te leggen. Beide dorpen hebben hieraan meegedaan en hebben ‘de verloren zoon’ en ‘Zacheüs’ uitgebeeld.

Op vrijdagavond 20 april 2018 was er een gezellig samenzijn om op informele wijze afscheid te nemen van onze predikant die ruim 25 jaar onze gemeente van dienst is geweest. Hierbij waren alle gemeenteleden uitgenodigd. Op 6 mei 2018 was de afscheidsdienst in Creil, waarna onze predikant officieel met emeritaat is gegaan.

Met een externe beleidsmedewerker en een kerngroep vanuit de gemeente is er eind 2017 een revitaliseringsplan opgesteld.  Als vervolg hierop is in juni 2018 een interim predikant aangesteld om, vanwege het emeritaat va van onze predikant, een toekomstvisie tot 2030,  het profiel van onze gemeente en een profiel voor onze predikant op te stellen.

7. Voorgenomen bestedingen

De bestedingen in 2019 wijken af van die van 2018. De kerk in Creil is in 2018 aan de buitenzijde geschilderd, verder onderhoud op de gebouwen zullen we beperken tot het hoogst noodzakelijke, wel wordt er gereserveerd voor toekomstig onderhoud. Verder zal in 2019 onderzoek gedaan worden naar mogelijkheden van de pastorie (aanhouden, verhuren of verkopen).
Het pastoraat zal dit jaar minder zwaar drukken op onze begroting omdat onze dominee in 2018 met emeritaat is gegaan. 2019 staat in het teken naar het zoeken van een predikant.  Voor crisispastoraat is een kerkelijk werker aangetrokken.

8. Financieel Verslag Gemeente (FRIS)

Het financieel jaarverslag is terug te vinden onder tabblad “digitaal loket/ANBI”.


ANBI rapport

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

9. Financieel Verslag Diaconie (FRIS)

Het financieel jaarverslag is terug te vinden onder tabblad “Digitaal loket/ANBI”.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Share
Share