Jaarrekening 2017

JAARREKENING 2017 – BEGROTING 2018

Rekening 2017 Begroting 2018
BATEN
Baten onroerende zaken € 8.419,00 € 10.700,00
Rentebaten € 339,00 € 250,00
Bijdragen levend geld € 96.300,00 € 97.400,00
Overige baten € 15.017,00 € 14.450,00
Totaal baten € 120.075,00   € 122.800,00
LASTEN
Lasten kerkgebouwen € 19.858,00 € 16.900,00
Lasten onroerende zaken € 2.890,00 € 1.700,00
Pastoraat € 86.489,00 € 65.150,00
Lasten kerkd./activiteiten € 3.999,00 € 5.210,00
Verplichte bijdragen € 6.301,00 € 7.910,00
Salarissen en vergoedingen € 8.467,00 € 8.400,00
Kosten beheer en administratie € 2.275,00 € 3.290,00
Rentelasten/bankkosten € 250,00 € 300,00
Reservering & voorzieningen € 13.535,00 € 13.880,00
Totaal lasten € 144.064,00   € 122.740,00
Resultaat -€ 23.989,00 € 60,00
€ 120.075,00 € 122.800,00

 

Toelichting jaarrekening.

De baten:
De baten over 2017 zijn in vergelijking met 2016 met 2355 euro gedaald. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door mindere huur opbrengsten van de pastorie en mindere opbrengst van vrijwillige bijdragen en giften. De collecten in de kerkdiensten hebben 400 euro meer opgebracht. Deze lagere opbrengsten zij voor een groot deel goedgemaakt door de opbrengst van de 2e antenne aan de toren. Voor 2018 zijn de baten iets hoger begroot mede omdat de pastorie weer is verhuurd.

De lasten:
De lasten over 2017 zijn in vergelijking met 2016 ruim 13000 euro hoger, hierdoor is het tekort opgelopen tot bijna 24000 euro. De grootste verschillen zitten in de lasten voor de kerkgebouwen (onderhoud orgel) ,9000 euro meer . Pastoraat en salarissen zijn gestegen de andere posten zijn ongeveer gelijk gebleven.

Voorgenomen bestedingen:
De bestedingen in 2018 zullen wel wat afwijken van die van 2017. De kerk in Creil zal aan de buitenzijde worden geschilderd, verder onderhoud op de gebouwen zullen we beperken tot het hoogst noodzakelijke, wel reserveren voor toekomstig onderhoud.
Het pastoraat zal dit jaar minder zwaar drukken op onze begroting omdat onze dominee met emeritaat gaat. Wel is er begroot voor een interim predikant. Voor crisispastoraat wordt een kerkelijk werker aangetrokken.

Share
Share
Share