Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 – BEGROTING 2017

Rekening 2016 Begroting 2017
BATEN
Baten onroerende zaken € 10.640,00 € 11.100,00
Rentebaten € 593,00 € 300,00
Bijdragen levend geld € 102.033,00 € 100.250,00
Overige baten € 9.164,00 € 14.350,00
Totaal baten € 122.430,00 € 126.000,00
LASTEN
Lasten kerkgebouwen € 10.825,00 € 25.850,00
Lasten onroerende zaken € 1.103,00 € 1.630,00
Pastoraat € 83.137,00 € 87.100,00
Lasten kerkd./activiteiten € 5.580,00 € 5.100,00
Verplichte bijdragen € 6.239,00 € 7.940,00
Salarissen en vergoedingen € 7.838,00 € 8.225,00
Kosten beheer en administratie € 2.374,00 € 1.880,00
Rentelasten/bankkosten € 221,00 € 300,00
Reservering & voorzieningen € 12.405,00 € 13.580,00
Totaal lasten € 129.722,00 € 151.605,00
Resultaat -€ 7.292,00 -€ 25.605,00
€ 122.430,00 € 126.600,00

 

Toelichting jaarrekening.

De baten:

De baten over 2016 zijn in vergelijking met 2015 met ruim 6000 euro gedaald. Dit is hoofdzakelijk veroorzaakt door mindere huur opbrengsten van de zalen en mindere opbrengst van het buffet. Ook hebben de collecten in de kerkdiensten 2000 euro minder opgebracht, maar door meer giften en gelijkblijvende vrijwillige bijdragen zijn de bijdragen levend geld ongeveer gelijk gebleven. Voor 2017 is de begroting voor overige baten ruim 5000 euro hoger door extra inkomsten van T-mobile antenne

De lasten:

De lasten over 2016 zijn in vergelijking met 2015 ongeveer gelijk gebleven, hierdoor is het tekort opgelopen tot ruim 7000 euro. De grootste verschillen zitten in de lasten voor de kerkgebouwen (onderhoud) ,3000 euro minder . Pastoraat en verplichte bijdragen zijn ongeveer gelijk gebleven de andere posten zijn wat gestegen.

Voorgenomen bestedingen:

De bestedingen in 2016 zullen wel wat afwijken van die van 2015. Voor onderhoud van het orgel is 7000 euro extra begroot,verder onderhoud op de gebouwen zullen we beperken tot het hoogst noodzakelijke, wel gaan we meer reserveren voor toekomstig onderhoud.
Het pastoraat zal ook dit jaar op hetzelfde niveau blijven en zwaar drukken op onze begroting, we zijn momenteel bezig met een steunaanvraag uit de solidariteitskas voor de komende twee jaar om de pastoraatkosten aanzienlijk te verlagen zolang onze gemeente nog een volledige predikantsplaats heeft.

Share
Share
Share