Jaarrekening 2014

JAARREKENING 2014 – BEGROTING 2015

Rekening 2014 Begroting 2015
BATEN
Baten onroerende zaken € 10080 € 10340
Rentebaten € 1116 € 900
Bijdragen levend geld € 100062 € 101900
Overige baten € 9110 € 8050
Totaal baten € 120368 € 121190
LASTEN
Lasten kerkgebouwen € 21226 € 18900
Lasten onroerende zaken € 531 € 1565
Pastoraat € 85843 € 85062
Lasten kerkd./activiteiten € 3363 € 4585
Verplichte bijdragen € 6878 € 7940
Salarissen en vergoedingen € 7893 € 8385
Kosten beheer en administratie € 1563 € 1870
Rentelasten/bankkosten € 157 € 270
Reservering & voorzieningen € 4000 € 11955
Totaal lasten € 131454 € 140532
Resultaat € -11086 € -19342
€ 120368 € 121190

 

Toelichting jaarrekening.

De baten:

De baten over 2014 zijn in vergelijking met 2013 met 1400 euro gedaald, een relatief gering bedrag. Er is wel een aanzienlijke daling in de bijdragen levend geld met 5700 euro, deze daling is voor een aanzienlijk deel weer opgevangen door de verhuur opbrengsten van de Tele 2 zenders aan de toren.

De lasten:

De lasten over 2014 zijn in vergelijking met 2013 met 4500 euro gestegen, hierdoor is het tekort opgelopen tot ruim 11000 euro. De grootste verschillen zitten in de lasten voor de kerkgebouwen (onderhoud), 5700 euro meer en de post reservering onderhoud die we dit jaar voor het eerst meenemen in de jaarrekening.

Voorgenomen bestedingen:

De bestedingen in 2015 zullen niet veel afwijken van die van 2014. Het onderhoud op de gebouwen zullen we beperken tot het hoogst noodzakelijke, wel gaan we meer reserveren voor toekomstig onderhoud.

Het pastoraat zal ook dit jaar op hetzelfde niveau blijven en zwaar drukken op onze begroting, we zijn momenteel bezig met een steunaanvraag uit de solidariteitskas voor de komende twee jaar om de pastoraatkosten aanzienlijk te verlagen zolang onze gemeente nog een volledige predikantplaats heeft.

Share

Geef een reactie

Share
Share