Beleidsplan 2012-2016 (PG Creil-Espel)

Hier volgt het beleidsplan van onze gemeente:

Inhoud

 1. Inleiding en Visie.
 2. Profiel van de Protestantse Gemeente Creil-Espel
  1. 2.1. Sociologisch profiel
  2. 2.2. Religieus profiel van de gemeente.
  3. 2.3. Economische typering.
 3. Plaats van de Protestantse Gemeente.
  1. 3.1. Onze gemeente in het dorp.
  2. 3.2. Onze gemeente in de polder.
  3. 3.3. Onze gemeente in Nederland/ de wereld.
 4. Werkwijze en beleid.
 5. Werkplan van ds. W. Kok in de protestantse gemeente Creil-Espel.
 6. Uitwerken van beleid voor de toekomst.
  1. 6.1. Samen lezen en leven uit de Bijbel.
  2. 6.2. Het verhaal van Christus uitdragen.
  3. 6.3. Omzien naar elkaar.
  4. 6.4. Open zijn en elkaar aanvaarden.

 

1. Inleiding en Visie

Voor u ligt het beleidsplan 2012-2016 van de Protestantse Gemeente Creil-Espel.

Een beleidsplan in een tijd waarin we ook als kerkgemeenschap maar al te gemakkelijk het spoor bijster kunnen raken . De tijd dat de kerk vanzelf leek voort te leven is namelijk allang voorbij. Daar zijn we ons terdege van bewust. Daarom ervaren we dat het nodig is om onze ambities opnieuw vast te leggen in een beleidsplan. Maar dit beleidsplan is niet een nieuwe start. We staan in een traditie van meer dan 50 jaar en die traditie willen we voortzetten. Onze kerken zijn in de beginjaren van 1950 gesticht. Uit alle windstreken kwamen hervormden en gereformeerden naar de Noordoostpolder met uiteenlopende opvattingen en tradities. In 1976 zijn de Hervormde Gem. Creil, de Hervormde Gemeente Espel en de Gereformeerde kerk Creil-Espel een samenwerkingsverband aan gegaan , wat is uitgegroeid tot een federatief verband eind jaren ‘80. Uitgangspunt: het gemeenschappelijk geloof in God de Schepper en het Evangelie van onze Heer Jezus Christus zoals dat tot ons komt in de Heilige Schrift.

Daarin ontmoeten we elkaar ook vandaag nog. Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is Hij zelf in hun midden. Daar is kerk.

Ondanks dat we in aantal kleiner worden, worden er nog steeds mensen gedoopt en beleven velen de vreugde van het evangelie. De afgelopen jaren is er door achtereenvolgens een visiegroep en daarna op gemeenteavonden, kerkenraadsavonden en gesprekken met de jeugd gewerkt aan het fundament van dit beleidsplan, te weten een visie uitgewerkt in de vorm van vier kernfuncties.

De werkwijze die daarbij gehanteerd is , komt uit “Bronnen voor beleid, werkboek voor beleidsontwikkeling.”

De vier kernfuncties zijn:

 1. Samen lezen en leven uit de Bijbel ( inhoud)
 2. Het verhaal van Christus uitdragen (vorm)
 3. Omzien naar elkaar (samenleving)
 4. Open zijn en elkaar aanvaarden (pluriforme kerk)

Op deze 4 kernfuncties is dit beleidsplan gebouwd.

Samen gevat:

Open gemeente zijn waarin we zorg hebben voor elkaar en geïnspireerd zijn door de Bijbel.

Creil, februari 2013.

2. Profiel van de Protestantse Gemeente Creil-Espel

2.1 Sociologisch profiel

Creil en Espel zijn 2 van de 10 dorpen in de gemeente Noordoostpolder.

Creil is in 1954 ontstaan en Espel enkele jaren later. De Ontmoetingskerk in Creil is in 1957 gebouwd door de Hervormde gemeente , Una Sancta in Espel in 1962 door de Gereformeerde Kerk Creil-Espel en de Hervormde Gemeente Espel. Dit zijn zowel in Creil als in Espel nog de enige kerkgebouwen. Beide kerken zijn nog elke zondag in gebruik en zijn voorzien van prachtige bijgebouwen. In Espel zijn de bijgebouwen in eigendom van en worden geëxploiteerd door de Stichting Multifunctioneel Centrum ‘t Mozaïek.

In beide dorpen is volop grond beschikbaar voor nieuwbouw. De laatste decennia heeft dat ertoe geleid dat er, net als in de beginjaren, ook nu mensen vanuit verschillende landsdelen zich bij onze kerken aansloten. Hoewel in aantallen niet groot.

Creil en Espel zijn beiden plattelandsgemeenten: een dorpskern met een groot buitengebied.

Het inwonertal van Creil is 1631 en dat van Espel 1405 per 31-12-2012.

796 leden zijn op één of andere manier verbonden met de Prot. Gemeente van Creil-Espel.

De leeftijdsopbouw daarvan is als volgt:

19 zijn geboren voor 31-12-1929

47 zijn geboren tussen 01-01-1930 en 31-12-1939

103 zijn geboren tussen 01-01-1940 en 31-12-1949

147 zijn geboren tussen 01-01-1950 en 31-12-1959

127 zijn geboren tussen 01-01-1960 en 31-12-1969

86 zijn geboren tussen 01-01-1970 en 31-12-1979

68 zijn geboren tussen 01-01-1980 en 31-21-1989

104 zijn geboren tussen 01-01-1990 en 31-12-1999

95 zijn geboren tussen 01-01-2000 en 31-12-2012

Het aantal belijdende leden bedraagt 341 terwijl er 403 doopleden zijn. verder zijn er nog 52 ongedoopte leden.

Zeker meer dan 100 vrijwilligers zijn op één of andere manier actief betrokken bij de kerk, per zondag bezoeken in Creil zo’n 80 personen de kerk in Espel zijn dat er ongeveer 40.

Op feestdagen , kerk en school en doopdiensten is dat meer dan het dubbele.

2.2 Religieus profiel van de gemeente

In tegenstelling tot de dorpen op “het oude land” hebben de inwoners van Noordoostpolder geen gezamenlijke tradities ouder dan 70 jaar. Van Groningen tot in Zeeland en van Achterhoek tot in Noord-Holland kwamen mensen hier naar toe voor een woon/werkplek na de ontginning. In een afspiegeling van de Nederlandse bevolking kwam men hier wonen. Ook religieus gezien was er sprake van verschillende tradities. Het betekende wel dat er in de loop der jaren ook momenten waren van afscheid nemen:

bij het Samen-op-Weg proces voor diegenen die zich aangetrokken voelden tot de Gereformeerde Bonds signatuur, hetzelfde gebeurde bij discussies over gebedsgenezing en open avondmaal.

Het maakt het dan ook lastig om de gemeente te typeren, niet in het minst omdat er enige cultuurverschillen zijn tussen Espel en Creil.

Toch willen we een poging doen:

een mix van midden-orthodox en gericht op kerk naar buiten(missionair) en qua cultuur in ieder geval een veelkleurigheid waardoor we onszelf met recht een pluriforme gemeente kunnen noemen.

De kerkdiensten zijn gevarieerd door er vernieuwende elementen aan toe te voegen en ook

zijn er door het jaar heen verschillende gastpredikanten.

2.3.Economische typering

Zoals te verwachten valt van een relatief jonge gemeente heeft zij een bescheiden begroting, zonder veel bezittingen. Voor een uitgebreider overzicht : zie bijlage van College van Kerkrentmeesters.

 

3. Plaats van de Protestantse Gemeente

Binnen de samenleving proberen we ook gestalte te geven aan de 4 kernfuncties vanuit onze visie:

Open gemeente zijn waarin we zorg hebben voor elkaar en geïnspireerd zijn op de Bijbel.

3.1. Onze gemeente in het dorp.

De gemeente participeert in het Interkerkelijk Beraad in Creil en organiseert jaarlijks een dorpsviering tijdens de feestweek, in Espel is er eveneens bereidheid om in oecumenisch verband eenzelfde dienst te organiseren. De kerstnachtdienst wordt wisselend in een van de beide dorpen georganiseerd en trekt veel randkerkelijken. Om de 2 jaar wordt er in beide dorpen een kerstmarkt gehouden waarbij in en om de kerkgebouwen activiteiten georganiseerd worden.

Het Interkerkelijk Beraad in Creil organiseert daarnaast nog een drietal oecumenische diensten.

In de kerkdiensten wordt ook aandacht gegeven aan en gevraagd voor zieke dorpsgenoten.

In 2011 geleden heeft de gemeente een dorpsbijbel laten vervaardigen bestaande uit het Nieuwe testament met daarin een voorwoord van de burgemeester en kerkenraad. Bij iedere nieuwe inwoner in Creil of Espel wordt de Bijbel persoonlijk overhandigd door de predikant.

3.2. Onze gemeente in de polder.

Sinds vorig jaar participeert de gemeente in het dorpskerkenoverleg, ondersteund door een medewerker van het dienstencentrum.

Op het gebied van jeugdbeleid en vorming en toerusting is er een samenwerking met de protestantse gemeente uit het naastgelegen dorp Rutten.

Vanuit de diaconie ondersteunt de gemeente met de oogstdienst(producten) en met Kerst(financieel) de gemeentelijke voedselbank.

Door middel van de predikant participeert de gemeente in overleggen met de burgerlijke gemeente.

3.3. Onze gemeente in Nederland/ de wereld.

Vanaf 2012 heeft de gemeente via de diaconie contacten met Jeugd met een Opdracht in Amsterdam en ondersteunen we daadwerkelijk Annemieke Roering .

Verder heeft de gemeente al een jarenlange band met landen in Oost-Europa. Voorheen was dat Hongarije en de laatste jaren Roemenie.

Maandelijks worden er Amnestie International brieven uitgereikt aan de kerkgangers om te ondertekenen en te versturen.

 

4. Werkwijze en beleid.

Zoals eerder gezegd zijn er vele vrijwilligers en ambtsdragers actief. De Kerkenraad bestaat naast predikant, praeses en scriba uit 24 ambtsdragers.

De taken zijn traditioneel verdeeld en geven tegelijkertijd ook inzicht in de werkstructuur:

   • Ouderlingen (8): deze worden ondersteund door pastorale medewerkers in het bezoekwerk in eigen wijk met name bij ouderen en bij ziekte, na ontslag uit ziekenhuis.
   • Er wordt ten minste 6 maal vergaderd waarvan de helft samen met pastorale medewerkers en contactdames. Deze laatsten hebben ongeveer 4 adressen van ouderen die prijs stellen op wat meer bezoek. Jaarlijks zijn er wijkthema avonden of groothuisbezoeken; een kerkenraadsdag of bezinningsavond. Er zijn contactdames die nauwere banden hebben met per persoon maximaal een viertal oudere gemeenteleden.
   • Diakenen(8): collecten, muntenverkoop, brieven Amnestie International verzorgen, Paasgroetenactie, presentjes rond Kerst voor ouderen. Verder contacten met Annemiek Roering (Jeugd met een Toekomst). Wekelijkse bloemen bezorgd door gemeenteleden. Verjaardagsfonds.
   • Kerkrentmeesters: zie bijlage
   • Jeugdouderling(2) en 2 pastorale jeugdmedewerkers: er is sinds enige jaren samenwerking met het naburige dorp Rutten. Verder is er de catechisaties, een jeugdclub in Creil , maandelijks jeugdkerk, elke zondag kindernevendienst in beide dorpen, kerk en school diensten. In Creil wordt ieder jaar een Youth Alpha georganiseerd met jeugd uit Creil, Espel, Bant, Rutten en Emmeloord. In 2012 was er een polderactiviteit voor de jeugd: de Wake-up call.
   • Er is een interkerkelijk beraad(IKB) in Creil dat ieder jaar een aantal oecumenische diensten organiseert.

Bovenstaande activiteiten worden gedaan vanuit de gezamenlijke gedachte:

   • we willen een open en gastvrije gemeente zijn, die in verbondenheid met de traditie waarin wij staan, zoekt naar een eigentijdse vertolking van de christelijke boodschap.
   • in de eredienst moet ruimte zijn voor liturgische vernieuwingen en speciale aandacht voor kinderen en jeugd
   • we hechten grote waarde aan een actief pastoraat en diaconaat.
   • we willen in beide dorpen graag dorpskerk zijn.

Bedreigingen

Hoewel we in beide dorpen hoegenaamd geen vacatures hebben zijn er wel zorgen voor de toekomst. Zoals:

   • jongeren trekken uit de polder weg om te studeren en voor hen is er weinig werk op hun niveau en blijven dan ook vaak weg.
   • het is moeilijk om 30-45 jarigen te betrekken bij het werk voor de kerk.
   • financiën, de rekening laat (bijna) nooit een tekort zien, maar het aantal leden vermindert ieder jaar iets en de gemeente heeft maar een klein vermogen.

 

5. Werkplan van ds. W. Kok in de protestantse gemeente Creil-Espel.

Aan de ouderlingen is het Woord toevertrouwd. Hand. 6:1-4.Aan de predikant in het bijzonder. Een predikant wordt wel herder(pastor) en leraar genoemd. Ef. 4:11. Je kunt hem ook profeet en priester noemen. De profeet doorziet(als het goed is) zijn tijd, ontmaskert de donkere ontwikkelingen en geeft hoop. De priester doet voorbede voor het volk. Deze kern: Woord en Gebed doortrekt het hele werk. Dat begint in de erediensten. De kern van de boodschap blijft hetzelfde, de vorm waarin die gebracht wordt kan variëren. De profeten gebruikten naast woorden ook (voor)beelden. Ik geloof dat onze tijd een duidelijke boodschap vraagt(dus niet inleveren op de inhoud) en tegelijk het zoeken van nieuwe vormen waarin deze gecommuniceerd wordt. Ik zie dan ook uit naar variatie: muzikaal, creatief en in beeld en geluid. Er gebeurt de laatste jaren al heel veel goeds in samenwerking met de kerkenraad. De kindernevendienst maakt in beide dorpen gebruik van Kind op Zondag.

Meestal houd ik mij aan het leesrooster; in ieder geval in de Adventstijd en de 40-dagentijd

De kindernevendiensten kunnen in deze periode ook kiezen voor een ander project (Bonnefooi of Vertel het maar) .In overleg in beide dorpen hetzelfde. Om te ontdekken wat het Bijbelgedeelte van een komende zondag bij gemeenteleden oproept kan men zo één keer in de drie weken met mij brainstormen over het Bijbelgedeelte. Dat helpt mij om aan te haken bij de eerste reactie van de hoorders en betrekt deze mensen meer bij de preek. Bij de diensten horen ook rouw- en trouwdiensten en het pastoraat daar om heen. Als voorbereiding op een trouwdienst heb ik drie gesprekken met het stel als bezinning op hun relatie en op hun geloof.

Wat de catechese betreft ben ik betrokken bij de groep van 15 t/m 17 jaar. Dit i.s.m. Rutten. Daarnaast doe ik de jongvolwassenenkring aan het begin van de zaterdagavond. Dit is voor de groep van 18 jaar en ouder. Uit deze groep kunnen jongeren eventueel belijdenis doen.

Een belangrijk onderdeel is wat mij betreft ook vorming en toerusting. Ik doe de toerusting voor pastoraat op de vergaderingen van ouderlingen, pastorale medewerkers en bezoekdames.

Ook heb ik jaarlijks een gesprek met ouderlingen en pastorale medewerkers. Voor de bestaande kringen ben ik beschikbaar voor ondersteuning waar de leiding dat graag wil. Daarnaast blijven we zoeken naar vormen van toerusting die aansluiten bij de behoeften die er zijn. De laatste jaren aan de orde geweest: Huwelijk(Marriage Course), opvoeding, spiritualiteit, waarderend leven. In het vergaderen zie ik voor mijzelf vooral een plek in de bezinning en in het geven van advies op de weg naar besluitvorming. En dan vooral vragenderwijs met als doel om met elkaar betrokken te blijven bij het hart van het gemeentezijn: Woord en Gebed.

Bij pastoraat denk ik in de eerste plaats aan crisispastoraat. Mensen in het ziekenhuis. Of ziekte ook psychisch of in de relationele sfeer thuis, waar dit aan mij doorgegeven wordt. Ik bezoek de ouderen vanaf 80 jaar jaarlijks en ook bij huwelijksjubilea vanaf 50 jaar. ik bezoek mensen na het overlijden van huisgenoten. In het begin vaker. Daarna enkele keren jaarlijks. Ook na het overlijden van een ouder of broer of zus, ook als dat in een andere plaats was. Ik noemde al het pastoraat rondom huwelijk. Ik denk ook aan de voorbereiding op een doopdienst. Soms met meerdere gesprekken. Zo nu en dan bezoek ik ook mensen uit andere leeftijdsgroepen. Vooral de jonge generatie (als ze tijd hebben). Als gemeente hebben we ook een missionaire roeping. Ik geef daar gestalte aan door de Dorpsbijbel te overhandigen aan nieuwe dorpsgenoten. Ik bezoek de vergaderingen van dorpsbelang en de nieuwjaarsrecepties. Zo probeer ik aanwezig te zijn in het dorp in brede zin. Dit geeft aanleiding tot boeiende gesprekken.

Tot slot. De teleurstelling van de ontkerkelijking gaat mij niet voorbij. Echter dit demotiveert mij niet. Integendeel hoe ouder ik word, hoe meer ik met alle vezels van mijn bestaan in deze werkelijkheid kom te staan, des temeer raak ik verwonderd over het bijzondere van het evangelie. En dat onze tijd dat nodig heeft. Dat wil ik graag delen met iedereen.

 

6. Uitwerken van beleid voor de toekomst.

Een beleidsplan is niet bedoeld om in de kast te leggen. We willen in dit hoofdstuk dan ook weergeven hoe we vanuit de vier kernfuncties het beleid voor de toekomst handen en voeten kunnen geven. Dat betekent niet dat we alles ook in de komende vier jaar gaan uitvoeren, dat hangt af van de tijd en mensen die er beschikbaar zijn.

6.1. Samen lezen en leven uit de Bijbel.

De kerk is bij uitstek de gemeenschap waarin het geloof wordt gedeeld. Dat gaat niet vanzelf, soms is er sprake van verlegenheid. Het geloofsgesprek vindt in verschillende samenstellingen plaats, in kleine vaste groepen die de sfeer van veiligheid bieden om over het geloof te praten tot eenmalig samengestelde groepen. Er is geen kerk zonder een open Bijbel. De Bijbel is bron en norm van kerkelijke verkondiging.

We moeten er voor waken dat ook binnen de kerk de Bijbel een onbekend boek begint te worden. We zullen in de Bijbel de inhoud van het geloof op het spoor moeten komen.

We plaatsen maandelijks het Taizé rooster in ons kerkblad Samen.

Voor komende jaren ligt het in de bedoeling om het aanbod daar waar mogelijk,te bundelen samen met andere dorpen.

Vanuit Vorming en Toerusting worden er ieder jaar cursussen aangeboden zoals :

 • Gemeentegroeigroepen .
 • Balansgroep voor jonge vrouwen.
 • Gespreksgroepen met verschillende actuele thema’s (Henri Nouwen, Randkerkelijken)
 • Voor de jeugd de catechese, jeugdkerk en Youth Alpha

Het geloofsgesprek wordt ook bevorderd door preekvoorbereiding met de eigen predikant en jaarlijks bezinningsmomenten binnen de kerkenraad.

Gezamenlijk met de plaatselijke jeugd op een groot scherm volgen van een evenement als The Passion is eveneens een vorm van het geloofsgesprek bevorderen.

En zoals genoemd in de visie “De hartslag van het leven”zou een christelijke canon bij kunnen dragen aan breder uitdragen wat het geloof in ons gedrag aan betekenis heeft.

6.2. Het verhaal van Christus uitdragen.

Bij dit tweede thema gaat het om de verschillende vormen waaraan we gestalte kunnen geven. Daarbij gaat het nooit om de vorm op zich , maar wel om de vorm als uitdrukking van het wezen van het kerkzijn. Vernieuwende elementen invoeren in de eredienst is dan ook een speerpunt waar de gemeente mee bezig is. Het is een uitdaging om nieuwe en aansprekende vormen van liturgie te ontwikkelen die passen in onze traditie. Vormen die uitnodigen mee te doen en helpen het leven met God op te bouwen. Dat is iets anders dan de boel opleuken. Een nieuwe generatie vraagt ook om het gebruik van eigentijdse middelen als daar zijn: opwekkingsliederen, nieuw liederen, beamerpresentaties, you-tube filmpjes, lectoren, een cantorij, af en toe een musical, kinderkoor, muzikale experimenten, cie. voor bijzondere diensten, op de laatste zondag van het jaar de herdenking van de gestorvenen voor alle dorpsgenoten open te stellen etc. De ruimte die in de huidige kerkorde aanwezig is , mag maximaal gebruikt worden.

Dat vraagt van meerdere gemeenteleden ook een actieve opstelling om mee te doen.

Nieuwe zaken vergen tijd maar mogen geen overbelasting vormen.

6.3. Omzien naar elkaar.

Kerk is naast pastoraat(pastorale medewerkers, bezoekdames/heren) ook diaconaat, omzien naar elkaar begint bij de broeders en zusters met wie we samenleven in de gemeenschap. De kwaliteit van de christelijke gemeente staat hier op het spel. Maar de grens ligt niet bij de eigen gemeenschap. Overal in de samenleving komen

we mensen tegen waarvan Jezus zegt: Voor zover je het aan hen hebt gedaan , heb je het aan mij gedaan. Het komt erop aan die roepstem te horen en ons hart te laten spreken.

Allerlei zekerheden in de maatschappij die we dachten te hebben staan momenteel ter

discussie en daarbij komen kerken vaak opnieuw in beeld. Aan ons de taak deel te nemen aan het debat over de goede samenleving.

Daarnaast is de kerk van huis uit goed in zorg voor de medemens , bij uitstek een taak voor de diakenen. Vanuit onze gemeente is er een eindejaarspresentje voor iedere oudere, er gaan elke zondag bloemen naar zieken of mensen die extra bemoediging nodig en gemeenteleden sturen massaal kaarten naar zieken/jubilea.

Voor het werk van Annemieke Roering in de rosse buurt van Amsterdam is er daadwerkelijke ondersteuning door acties in de gemeente. Verder bezoeken jongeren vanuit de catechisaties jaarlijks ouderen in een verzorgingshuis.

Ook het rentmeesterschap houdt ons bezig en we onderzoeken of we vanuit ons kerkzijn bij kunnen dragen aan een duurzamere samenleving. Het Werelddiaconaat zou actiever onder de aandacht gebracht kunnen worden.

We willen open staan voor ieder die dat nodig heeft , de sociale media zouden ons daar de komende jaren bij kunnen helpen door bijvoorbeeld een digitaal loket voor levensvragen op te zetten.

6.4. Open zijn en elkaar aanvaarden.

Binnen de eigen gemeente zijn er verschillende opvattingen over de manier waarop je je geloof beleeft. Willen we met elkaar die pluriformiteit uitdragen dan betekent dat meer dan elkaar tolereren. Door open te staan voor elkaar en elkaar de ruimte te gunnen die God ons geeft kunnen we samen sterker staan in ons gemeente zijn. Binnen onze kerk proberen we daaraan uiting te geven door bijv. het Avondmaal de ene keer op de traditionele manier te vieren en tegelijkertijd in het andere dorp het open te stellen voor een ieder die de Heere God van harte liefheeft . Ook is er de mogelijkheid om in plaats van de doop , kinderen op te dragen.

Een idee is ook om bijv. wandeltochten te organiseren met ontmoetingspunten voor gesprekken over maatschappelijke onderwerpen.

Maar er is meer dan de eigen kerk. We willen ook met andere kerkgenootschappen samenwerken. In Creil is er een Interkerkelijk Beraad (bestaande uit protestanten en r.k.) wat naast een aantal diensten ook gestart is met gezamenlijke jeugdactiviteiten voor de dorpen in het Noorden van Noordoostpolder. Ieder jaar wordt er ook een dorpsviering gehouden vanuit dit IKB in de feesttent.

Omdat zowel in Creil als in Espel de protestantse kerkgebouwen de enige zijn op het dorp is er de mogelijkheid voor wie dat wil het kerkgebouw te huren voor o.a. rouwdiensten.

Nieuwe inwoners in beide dorpen krijgen door de predikant onze dorpsbijbel aangeboden.

In Noordoostpolder is sinds kort een dorpskerkenoverleg om te onderzoeken of er zaken zijn die samen opgepakt kunnen worden. Zo werken we op het gebied van V&T en jeugdwerk al samen met de protestantse gemeente Rutten.

We blijven openstaan voor bredere samenwerkingsverbanden.

Share
Share
Share